OTELMS TERMS OF SERVICE

Warunki korzystania z usług OTELMS

Data wejścia w życie: 1 lutego 2019 r

Dziękujemy za korzystanie z naszych produktów i usług („Usługi”). Jeśli znajdujesz się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, o ile nie określono inaczej w jakichkolwiek dodatkowych warunkach, Usługi są świadczone przez Otelms LTD („OTELMS”), spółkę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem Anglii (numer rejestracyjny: 11139340), która znajduje się pod adresem 85 Great Portland Street, Londyn, W1W 7LT.

Korzystając z naszych Usług, zgadzasz się na te warunki. Przeczytaj je uważnie.

Korzystanie z naszych usług

Musisz przestrzegać wszelkich zasad polityki dotyczących naszych Usług.

Korzystaj z naszych Usług we właściwy sposób i nie nadużywaj ich. Na przykład nie ingeruj w nasze Usługi ani nie próbuj uzyskać do nich dostępu za pomocą metody innej niż interfejs i instrukcje, które udostępniamy. Możesz korzystać z naszych Usług tylko w sposób dozwolony przez prawo, w tym obowiązujące przepisy i regulacje dotyczące kontroli eksportu i reeksportu. Możemy zawiesić lub przerwać świadczenie naszych Usług, jeśli użytkownik nie przestrzega naszych warunków lub zasad lub jeśli prowadzimy dochodzenie w sprawie podejrzenia niewłaściwego postępowania.

Korzystanie z naszych Usług nie daje użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do naszych Usług ani treści, do których użytkownik uzyskuje dostęp. Nie możesz korzystać z treści naszych Usług, jeśli nie otrzymałeś pozwolenia od właściciela lub jeśli działanie to nie jest dozwolone przez prawo. Warunki te nie dają Ci prawa do używania jakiejkolwiek marki lub logo używanych w naszych Usługach. Nie usuwaj, nie ukrywaj ani nie zmieniaj żadnych informacji prawnych wyświetlanych w naszych Usługach lub razem z nimi.

Nasze Usługi wyświetlają niektóre treści, które nie są własnością OTELMS. Te treści są wyłączną odpowiedzialnością podmiotu, który je udostępnia. My możemy przeglądać treści w celu ustalenia, czy nie jest to nielegalne lub czy nie narusza nasze zasady, a także możemy usunąć lub odmówić wyświetlania takich treści, które naszym zdaniem naruszają nasze zasady lub prawo. Ale to niekoniecznie oznacza, że sprawdzamy treści, więc prosimy nie zakładać, że to robimy.

W związku z korzystaniem z Usług możemy wysyłać Ci obwieszczenia, wiadomości administracyjne i inne informacje. Możesz zrezygnować z niektórych z tych komunikatów.

Niektóre z naszych Usług są dostępne na urządzeniach mobilnych. Nie korzystaj z tych Usług w sposób, który Cię rozprasza i uniemożliwia przestrzeganie przepisów ruchu drogowego lub przepisów bezpieczeństwa.

Twoje konto OtelMS

Aby korzystać z niektórych naszych Usług, możesz potrzebować konta OTELMS. Aby chronić swoje konto OTELMS, zachowaj poufność swoich danych logowania. Jesteś odpowiedzialny za działania, które mają miejsce na Twoim koncie OTELMS lub za jego pośrednictwem. Staraj się nie używać hasła do konta OTELMS w aplikacjach osób trzecich. Jeśli dowiesz się o nieautoryzowanym użyciu hasła lub konta OTELMS, skontaktuj się z nami natychmiast.

Ochrona prywatności i praw autorskich

Polityka prywatności OTELMS wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe i chronimy Twoją prywatność podczas korzystania z naszych Usług.

Odpowiadamy na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich i zamykamy konta osób dopuszczających się wielokrotnych naruszeń zgodnie z procedurą określoną w amerykańskiej ustawie Digital Millennium Copyright Act.

Twoje treści w naszych Usługach

Niektóre z naszych Usług umożliwiają pobieranie, wysyłanie, przechowywanie lub odbieranie treści. Zachowujesz prawo własności do każdej własności intelektualnej, którą posiadasz w tej treści. Krótko mówiąc, to, co przynależy do Ciebie, pozostaje Twoje.

Pobierając, wysyłając, zapisując lub otrzymując treści za pośrednictwem naszych Usług, udzielasz OTELMS (i tym, z którymi współpracujemy) ogólnoświatowej licencji na używanie, hosting, przechowywanie, odtwarzanie, modyfikowanie, tworzenie prac pochodnych (takich jak tłumaczenie, adaptacja lub inne zmiany, które wprowadzamy w celu poprawy wydajności Twoich treści za pomocą naszych Usług), publikacje, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie i rozpowszechnianie tych treści. W ramach tej licencji przyznajesz prawa w ograniczonym celu obejmującym utrzymywanie, promocję i udoskonalanie naszych Usług oraz tworzenie nowych. Ta licencja jest ważna nawet po zaprzestaniu korzystania z naszych Usług. Niektóre Usługi mogą oferować Ci sposoby uzyskiwania dostępu i usuwania treści, które zostały udostępnione w tej Usłudze. Także w niektórych naszych Usługach istnieją warunki lub ustawienia, które zawężają zakres naszego korzystania z treści przesyłanych w tych Usługach. Upewnij się, że masz niezbędne prawa do udzielenia nam tej licencji na wszelkie treści udostępniane w naszych Usługach.

Więcej informacji o tym, jak OTELMS używa i przechowuje treści możesz znaleźć w polityce prywatności lub dodatkowych warunkach dla poszczególnych Usług. Jeśli prześlesz opinię lub sugestię dotyczącą naszych usług, możemy wykorzystać Twoją opinię lub sugestię bez zobowiązań wobec Ciebie.

Informacje o oprogramowaniu w naszych Usługach

Gdy Usługa wymaga lub obejmuje oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie to może być automatycznie aktualizowane na urządzeniu po pojawieniu się nowej wersji lub funkcji. Niektóre usługi umożliwiają ustawienie funkcji automatycznej aktualizacji.

OTELMS udziela Ci osobistej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania dostarczonego przez OTELMS w ramach Usług. Niniejsza licencja ma na celu wyłącznie umożliwienie Ci korzystania z Usług świadczonych przez OTELMS, w sposób dozwolony przez niniejsze warunki. Nie możesz kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, sprzedawać ani wynajmować żadnej części naszych Usług lub dołączonego oprogramowania, ani nie możesz przerabiać ani próbować wyodrębniać kodu źródłowego tego oprogramowania, chyba że przepisy prawa zabraniają tych ograniczeń lub uzyskałeś naszą pisemną zgodę.

Oprogramowanie Open Source (otwarte oprogramowanie) jest dla nas ważne. Niektóre programy wykorzystywane w naszych Usługach mogą być oferowane na podstawie licencji open source, którą możemy Ci udostępnić. W licencji open source mogą istnieć przepisy, które wyraźnie zastępują niektóre z tych warunków.

Zmiana i zakończenie świadczenia naszych usług

Stale zmieniamy i ulepszamy nasze usługi. Możemy dodawać lub usuwać funkcjonalności lub funkcje, a także możemy całkowicie zawiesić lub przerwać świadczenie Usług.

Użytkownik może przerwać korzystanie z naszych Usług w dowolnym momencie, chociaż będzie nam przykro, że zostawia nas. OTELMS może również w dowolnym momencie zakończyć świadczenie Usług na rzecz użytkownika, dodać lub utworzyć nowe limity dotyczące świadczenia Usług.

Uważamy, że jesteś właścicielem swoich danych, a zachowanie dostępu do takich danych jest bardzo ważne. Jeśli zaprzestaniemy świadczenia Usługi, w miarę możliwości, poinformujemy Cię o tym z odpowiednim wyprzedzeniem i zapewnimy możliwość otrzymywania informacji z tych Usług.

Nasze gwarancje i zastrzeżenia

Świadczymy nasze Usługi przy wykorzystaniu uzasadnionego pod względem handlowym poziomu umiejętności i zaangażowania i mamy nadzieję, że korzystanie z nich będzie przyjemnością. Ale są pewne rzeczy, których nie gwarantujemy podczas świadczenia naszych Usług.

Poza tym, co zostało wyraźnie określone w niniejszych warunkach lub warunkach dodatkowych, ani OTELMS, ani jego dostawcy lub dystrybutorzy nie składają żadnych konkretnych obietnic dotyczących Usług. Na przykład my nie podejmujemy żadnych zobowiązań dotyczących treści w ramach Usług, konkretnych funkcji Usług, ani ich niezawodności, dostępności lub zdolności do zaspokojenia potrzeb Użytkownika. Świadczymy Usługi na zasadzie „tak jak jest”.

Niektóre jurysdykcje zapewniają pewne gwarancje, takie jak domniemana gwarancja przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. W zakresie dozwolonym przez prawo wykluczamy wszelkie gwarancje.

Odpowiedzialność za nasze usługi

Jeśli zezwala na to prawo, OTELMS oraz dostawcy i dystrybutorzy OTELMS nie ponoszą odpowiedzialności za utracone zyski, przychody lub dane, straty finansowe lub szkody pośrednie, specjalne, wynikowe lub w wyniku działań karnych lub odstraszających.

W zakresie dozwolonym przez prawo całkowita odpowiedzialność OTELMS oraz jego dostawców i dystrybutorów za wszelkie roszczenia wynikające z niniejszych warunków, w tym za wszelkie domniemane gwarancje, jest ograniczona do kwoty, którą zapłaciłeś nam za korzystanie z Usług (jeśli będziemy ponownie dostarczyć Ci Usługi).

We wszystkich przypadkach OTELMS, jak również jego dostawcy i dystrybutorzy, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, których nie można przewidzieć.

Rozumiemy, że w niektórych krajach możesz mieć prawa jako konsument. Jeśli korzystasz z Usług w celach osobistych, żadne z postanowień niniejszych warunków ani żadne dodatkowe warunki nie ograniczają praw konsumenta, których nie można anulować za pomocą umowy.

Biznesowe wykorzystanie naszych Usług

Jeśli korzystasz z naszych Usług w imieniu firmy, to ta firma akceptuje niniejsze warunki.

Firma powinna zabezpieczyć OTELMS i jej podmioty stowarzyszone, urzędników, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, procesami sądowymi związanymi z korzystaniem z Usług lub naruszeniem niniejszych warunków, w tym wszelkie zobowiązania lub wydatki wynikające z roszczeń, strat, szkód, pozwów, wyroków, kosztów postępowania sądowego i honorariów adwokackich.

O niniejszych warunkach

Możemy modyfikować te warunki lub wszelkie dodatkowe warunki dotyczące Usługi, na przykład w celu odzwierciedlenia zmian w przepisach lub zmian w naszych Usługach. Powinieneś regularnie sprawdzać warunki. Na tej stronie opublikujemy powiadomienie o zmianach tych warunków. Opublikujemy również powiadomienie o zmianie dodatkowych warunków w odpowiedniej Usłudze. Zmiany nie będą obowiązywać z mocą wsteczną i zaczną obowiązywać nie wcześniej niż czternaście dni po ich opublikowaniu. Jednak zmiany dotyczące nowych funkcji Usługi lub zmiany wprowadzone ze względów prawnych wejdą w życie natychmiast. Jeśli nie zgadzasz się na zmienione warunki Usługi, powinieneś zaprzestać korzystania z tej Usługi.

Jeśli istnieje konflikt między tymi warunkami Użytkowania a warunkami dodatkowymi, dodatkowe warunki będą kontrolować ten konflikt.

Te warunki kontrolują relacje między OTELMS a Tobą. Oni nie tworzą żadnych praw beneficjenta będącego osobą trzecią.

Jeśli nie spełniasz tych warunków, a my nie podejmujemy natychmiastowych działań, nie oznacza to, że rezygnujemy z wszelkich praw, które możemy mieć (takich jak podejmowanie działań w przyszłości).

Jeśli okaże się, że poszczególny warunek nie jest wykonalny, nie wpłynie to na żadne inne warunki.

Obowiązujące prawo i sąd

Jeśli jesteś konsumentem mieszkającym w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii: prawo i sądy Twojego kraju zamieszkania będą miały zastosowanie do wszelkich sporów wynikających z tych warunków. Spory mogą być zgłaszane do rozstrzygnięcia online na platformę internetowego rozstrzygania sporów (Online Dispute Resolution), którą zarządza Komisja Europejska, ale OTELMS nie zobowiązuje się i nie jest zobowiązane do rozstrzygania sporów przed jakimkolwiek alternatywnym podmiotem rozstrzygającym spory.

Jeśli jesteś użytkownikiem biznesowym w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii: niniejsze warunki podlegają prawu angielskiemu, a Ty i OTELMS poddajecie się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z niniejszych warunków lub z nimi związanych, ale OTELMS nadal będzie mógł ubiegać się o środki ochrony prawnej (lub inne równoważne rodzaje pilnych środków odwoławczych) w dowolnej jurysdykcji.

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z OTELMS, odwiedź naszą stronę kontaktową.